Metodologia badania

Byadmin

W trakcie realizacji badania jednostkowego sprawozdania finansowego  przeprowadzamy następujące czynności:

I BADANIE WSTĘPNE

– weryfikujemy sytuację prawną i otoczenie Jednostki,
– zapoznajemy się ze strukturą organizacyjną Jednostki, sposobem zarządzania i księgowania operacji gospodarczych,
– zapoznajemy się z harmonogramem inwentaryzacji dotyczącym roku badanego,
– zapoznajemy się z wewnętrznym systemem kontroli wewnętrznej, co pozwala nam określić czy kontrola działająca w Spółce ogranicza     ryzyko  nadużyć, zapewnia identyfikację i zapis operacji gospodarczych i umożliwia jednoznaczne ich zaklasyfikowanie oraz prawidłowe udokumentowanie,
– określamy poziom ryzyka związany z badaniem sprawozdania finansowego oraz obszary wymagające szczególnej uwagi,
– dążymy do wyodrębnienia obszarów ewidencji operacji gospodarczych, w których występuje największe ryzyko popełnienia istotnego     błędu,
– opracowujemy szczegółowe programy badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,
wyniki badania wstępnego oraz kontroli wewnętrznej, opisujemy w Liście do Zarządu z badania wstępnego.

II INWENTARYZACJA

– bierzemy udział jako obserwator w inwentaryzacji,
– przeprowadzamy badanie sprawozdania.

III BADANIE ZASADNICZE

– przeprowadzamy badanie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 65 ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF,
– weryfikujemy przedłożone do badania poszczególne pozycje sprawozdania, w takim zakresie, w jakim badający uzna za konieczne do wydania opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności badanego sprawozdania finansowego,
– ustalamy poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego,
– sprawdzamy prawidłowość wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
– weryfikujemy wynik finansowy za rok obrotowy z uwzględnieniem kryterium kompletności i realności informacji,
– badamy rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym,
– sprawdzamy sprawozdanie z działalności podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym,
– oceniamy sytuację majątkową i finansową badanej Jednostki.

Metodologia badania została tak zaprojektowana, aby spełnione były normy krajowe i międzynarodowe. Metodologia badania to skuteczne narzędzie audytu, zapewniające dostarczenie usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu wymaganej niezależności. Nasza metodologia badania koncentruje się na wnikliwym badaniu ryzyk związanych z Państwa sprawozdaniem. Podkreśla się znaczenie procedur szczegółowego badania oraz oceny ryzyka i testów kontroli wewnętrznej. Nasze doświadczenie pozwala nam doskonale rozumieć zjawiska biznesowe, zasady rachunkowości, specyfikę Państwa branży.