Raportowanie

Byadmin

W oparciu o przeprowadzone badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR lub Ustawą o rachunkowości, wydamy opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego, raport z przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba,  list do Zarządu.

1. Opinia biegłego rewidenta

Zgodnie z ustawą o rachunkowości opinia biegłego rewidenta powinna stwierdzać, czy zbadane sprawozdanie finansowe:

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowości;
– zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości;
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacyjne;
– oraz czy informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Raport z badania sprawozdania finansowego

Na podstawie przeprowadzonego badania sporządzimy raport z badania sprawozdania finansowego stosownie do obowiązujących przepisów  (Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rewizji finansowej nr 1).
Opinia i raport zostaną sporządzone w języku polskim.

3. List do Zarządu

Dodatkowo, po zakończeniu badania, o ile to będzie konieczne, zostanie przesłany Zarządowi list poufny tzw. „List do Zarządu”. W dokumencie tym przedstawimy nasze spostrzeżenia na temat istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz zalecenia dotyczące usunięcia ewentualnych nadużyć lub innych niedociągnięć stwierdzonych w czasie badania.