Audyt

Byadmin

Audyt

Oferujemy niezależne wykonywanie usług audytorskich. Wykonując audyt dążymy do stworzenia długotrwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z Państwem. Bogate doświadczenie z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz zindywidualizowane podejście umożliwia nam dostarczenie usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych terminów, a wymiana informacji z Państwa Firmą będzie odbywała się w sposób przejrzysty z zachowaniem zasad poufności.

Rozumiemy, że rzetelne i efektywne przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdania finansowego Państwa Spółki wymaga odpowiedniego doświadczenia, zarówno w zakresie specyfiki Państwa sektora, jak i wymagań raportowania dużych podmiotów giełdowych będących w zainteresowaniu krajowych i międzynarodowych inwestorów. Posiadamy takie doświadczenie. Możemy przedstawić Państwu wzór sprawozdania odpowiadający Państwa potrzebom oraz możliwościom. Jesteśmy w stanie doradzać Państwu na bieżąco w tym zakresie, udzielić wsparcia merytorycznego, a także przygotować zespół księgowy do samodzielnego sporządzania, na przekazanym wzorcu, sprawozdania finansowego.

Prace audytorskie przeprowadzimy zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami przeglądu i badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem:

1. Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,
2. rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
3. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii, że sprawozdanie jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. Jednak audyt w naszym rozumieniu to nie tylko badanie i wydanie opinii. To także poznawanie działań, otoczenia, ryzyk i warunków, w których Spółka funkcjonuje. W rezultacie pozwala to na wskazanie Państwu drogi do podniesienia efektywności. Nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych wymagań oraz specyfiki branży, w której Państwo działają.

W swojej pracy mieliśmy do czynienia z podmiotami o różnej formie prawnej: spółkami prawa handlowego (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo – akcyjna) oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

Mamy za sobą udane przekształcenia struktur podatkowych z udziałem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz przekształcenia przy wykorzystaniu struktur cypryjskich i luksemburskich. Na co dzień współpracujemy też z doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi. Taka kooperacja, wykorzystująca sieć wzajemnych powiązań oraz umożliwiająca dokonywanie ustaleń w trybie bieżącym, pozwala na świadczenie wysokich jakościowo usług dla Klientów z wykorzystaniem naszego „know-how”. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi w kwestiach rachunkowych i podatkowych. Aby sprostać temu zadaniu, stawiamy na pracę w zespole interdyscyplinarnym.

W centrum naszej uwagi pozostaje zawsze Klient i Jego sukces, gdyż sukces Klienta jest jednocześnie naszym sukcesem.